Pierwszy sejm króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1766 r.

Sejm zwołano w czerwcu, natomiast sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w sierpniu 1766 r. Obrady rozpoczęły się 6 października 1766 r. Marszałkiem obrano Celestyna Czaplica, podkomorzego łuckiego. Podczas sejmu dwór królewski próbował przeprowadzić reformy skarbowe, w sprawach których miano głosować większością głosów. Pogrążone zostały jednak w intrygach rosyjskich i pruskich, wpływających na postępowanie ugrupowań sejmowych. Istotnego znaczenia nabrały sprawy wyznaniowe, którymi obce dwory posługiwały się instrumentalnie dla skonfliktowania społeczeństwa. Sejm zakończył obrady 29 listopada 1766 r.

Zobacz: R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1975; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995; Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”. 1763-1766, Kraków 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 7, Petersburg 1860, s. 436-550.