Ostatni Sejm króla Zygmunta I. Sejm w Piotrkowie. 1547-1548 r.

Sejm zwołano we wrześniu na 6 grudnia 1547 r. (dzień św. Mikołaja). Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w listopadzie 1547 r. Obrady sejmowe, przy udziale obu królów, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. Obrady sejmowe toczyły się wokół spraw finansowych, związanych z obroną państwa, co było wyraźnym postulatem królewskim. Król wskazywał, że spraw obrony nie zabezpieczy zwoływane samego pospolitego ruszenia, albowiem dla jego zwołania musi zaistnieć określona potrzeba i najwyższa konieczność. Posłowie przedstawili królowi sprawy do załatwienia, pośród których szczególnie istotne było żądanie przekazania przez króla z powodu podeszłego wieku spraw królowi Zygmuntowi Augustowi. Doprowadzono do odebrania królowi władzy sądowej nad sprawami znajdującymi się w sądzie królewskim. Królowi Zygmuntowi Augustowi została przekazana władza królewska w Prusach Królewskich. Pomimo tych działań posłowie odmówili rozpatrzenia sprawy finansowania państwa dla celów obrony. Sejm był ostatnim, w którym uczestniczył król Zygmunt I (zmarł 1 kwietnia 1548 r.). Obrady sejmu zakończono na początku lutego 1548 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 299-300.