Ostatni sejm elekcyjny Rzeczypospolitej w Warszawie. 1764 r.

Sejm zwołano w lipcu 1764 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu, zaś obrady sejmu rozpoczęto 27 sierpnia 1764 r. Marszałkiem obrano Józefa Sosnowskiego, pisarza wielkiego koronnego. Elekcji ostatniego króla Rzeczypospolitej, dokonanej pod osłoną wojsk rosyjskim, z rekomendacji carycy Katarzyny II i króla pruskiego Fryderyka II został obrany stolnik litewski Stanisław Poniatowski.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995; Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”. 1763-1766, Kraków 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 7, Petersburg 1860, s. 193-299.