O sprawach bieżących i zagrożeniu tureckim. Sejm walny w Warszawie. 1596 r.

Sejm został zwołany w styczniu , a sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu i lutym 1596 r. Sejm obradował w dniach 26 marca do 13 maja 1596 r. Marszałkiem obrano Piotra Myszkowskiego, starostę oświęcimskiego. Na sejmie rozpatrywano możliwość stworzenia ligi chrześcijańskiej przeciwko Turcji, której uczestnikiem miała być Rzeczpospolita, o co zabiegał Watykan, a do czego jednak nie doszło. Wyrażono jednak gotowość do obrony państwa przed Turcją, chociaż uchwalone z tej okazji na poprzednich sejmach wici, uznano za przedwczesne. Zajęto się natomiast problemami religijnymi w związku z planowaną unią kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej z katolickim (doprowadzono do niej w 1598 r. w Brześciu Litewskim). Rozważano również kwestie poborowe, które nie zostały załatwione na sejmie, albowiem przedstawiciele niektórych województw (głównie wielkopolskich), odesłali je do rozpatrzenia przez sejmiki.

Zobacz:  W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 230-234.