Nieoczekiwany sejm elekcyjny. Sejm w Piotrkowie. 1529-1530 r.

Sejm zwołano w październiku na 30 listopada (dzień św. Andrzeja), a sejmiki odbyły się w listopadzie 1529 r. Obrady rozpoczęły się jednak dopiero 8 grudnia 1530 r., kiedy z Litwy dotarł do Piotrkowa król Zygmunt I. Sprawą, która okazała się najważniejsza w czasie obrad sejmu, była elekcja vivente rege małoletniego syna królewskiego, Zygmunta Augusta, od niedawna wybranego już przez radę wielkoksiążęcą na księcia na Litwie, co przeprowadzono 17 grudnia 1529 r. Propozycja elekcji młodego króla, której inicjatorką była królowa Bona zaskoczyła zebranych, ale przyjęli uchwałę bez oporu. Po elekcji zajęto się sprawami bieżącymi, w tym zagrożeniem tatarskim na Rusi Czerwonej. Sejm zamknął obrady 19 stycznia 1530 r.

Zobacz: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; W. Uruszczak, Ustawy Zygmunta I z lat 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 349-360. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 67-77.