Mazowsze dołącza do Korony. Sejm w Warszawie 1529 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I 16 września 1528 r. do Warszawy na 6 stycznia 1529 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie i grudniu 1528 r. Sejm rozpoczął obrady dopiero 22 stycznia 1529 r., przy czym nie uczestniczył w nich król Zygmunt I, przebywający w Wilnie. W czasie obrad sejmowych zajęto się sprawami mazowieckimi oraz podatkowym, przeznaczonym na obronę. Na sejmie podjęto uchwałę o inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej. W obradach sejmowych zajęto się również sprawami podatkowymi. Sejm zamknął obrady 19 lutego 1529 r. Wszystkie uchwały sejmowe zawarto w obszernej pisemnej legacji, którą miała przedłożyć królowi osobna delegacja. Dopiero decyzja królewska nadawała uchwałom sejmowym przyjętym podczas nieobecności króla moc obowiązującą.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980.K. Brześkiewicz,Mazowsze pod rządem koronnym w latach 1526-1577 (studium prawno-historyczne), Warszawa 1985.Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 51-62.