"Groźne" poselstwo Warszawie. Goście ze wschodu. Sejm 1581 r.

Sejm zwołany został przez króla Stefana w październiku 1580 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1580 r. Sejm obradował w dniach 22 stycznia do 8 marca 1581 r. Marszałkiem sejmu obrano Stanisława Przyjemskiego. Podczas obrad sejmowych zajmowano się przede wszystkim sprawami wojny z Moskwą. Senat stał na stanowisku potrzeby jej kontynuowania, podczas gdy posłowie szlacheccy, nie zważając na sukcesy królewskie, nie skłaniali się do zwiększenia obciążeń podatkowych na prowadzenie dalszej wojny. Wskazywano, że wojnę powinno się ograniczyć i poświęcić więcej uwagi sprawom wewnętrznym. Przyjęto poselstwo od cara Iwana Groźnego. Wiele czasu poświęcono sprawom sądownictwa oraz dokonano z inicjatywy monarszej licznych nobilitacji w uznaniu zasług wojennych.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 446-467.Akta sejmu walnego warszawskiego in Anno 1581 ad 22 Januarii naznaczonego, [w:] Sprawy wojenne króla Stefana Batorego dyjaryjusze, relacyje, listy i akta z lat 1576–1589, wyd. I. Polkowski, Kraków 1887, s. 285-339;  E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013.