The Sejm after the Siege of Polotsk. Ordinary Sejm in Warsaw. 1579-1580.

The Sejm was convoked in September, Pre-Sejm Sejmiks held in November 1579. Sejm sessions opened on November 23rd 1579 upon the king’s return from a successful expedition to Polotsk. The Speaker remains unknown. Debates were tempestuous due to scheming by the magnates’ opposition inspired by the Zborowski family, the king’s antagonists. Yet the Sejm resolved the conscript proclamation. The Sejm concluded on January 4th 1580.

See: Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 skreślone przez Świętosława z Borzejewic Orzelskiego, starostę radziejowskiego. Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1856; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warsaw 2012. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 2 part 1, prepared for print by S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warsaw 2005, pp. 353-379; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 114-216; J. Szujski, Dzieje Polski (History of Poland), vol. 3, Cracow 1894; A. Pawiński, Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576-1586 (Vital Crown Metrica Acts from the Reign of István Báthory, 1576-1586), Warsaw 1882, pp. 77-116; J. Siemieński, Króla Stefana polityka sejmowa (King István’s Sejm Policies), Przegląd Historyczny, vol. 14, brochure 1, pp. 31-53; E. Dubas-Urwanowicz, Król i szlachta na sejmach batoriańskich. Konflikty i kompromisy (The King and Nobility at Sejms in Báthorian Times. Conflict and Compromise), in: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku (Between Monarchy and Democracy. Studies from the History of Poland between the 15th and 18th Century), ed. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warsaw 1994, pp. 143-169; E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586 (For a New Shape of the Republic of Poland. The Political Crisis in the State of the Years 1576-1586), Warsaw 2013; L. Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego (The Senate under the Rule of István Báthory), Warsaw 2000. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 2 part 1, prepared for print by S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warsaw 2005, pp. 432-444.