The last sejm before the relief expedition to Vienna. 1683.

This sejm was convened on 4 November 1682. The pre-sejm sejmiks were held in December 1682. The sejm began its session on 27 January 1683. Rafał Leszczyński, Standard-Bearer of the Crown, was elected the marshal. The sejm began proceedings on 17 April 1683.

See: R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego [“The last jewel of our freedom”. Sejm of the Commonwealth under the rule of John III Sobieski], Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 657-706.