First Sejm in Piotrków on the Epiphany, 1511.

The sejm was convened by the king Sigismund I the Old, on 8 August 1510, to Piotrków. The pre-sejm sejmiks were held during the autumn, same year. During the sessions many laws were adopted.

See: W. Uruszczak, „Aby nikogo pobór podatku nie obciążał ponad to co słuszne”. Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1511 roku, [“So that the tax collection does not burden over what is necessary”. The general sejm in Piotrków, 1511] in: Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, [History of legal culture. Studies in honour of prof. Juliusz Bardach for 90th birthday] Warszawa 2004, s. 97-113; Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Design and layout prepared by S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 244-251; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary [Sigismund I the Old], Warszawa 1946.