Divided Election Sejm. Sejm of Wola. 1575.

The Sejm was convoked on October 4th 1575. Pre-Sejm Sejmiks were held in October 1575. Sessions opened on November 7th 1575. Chamberlain of Chełm Mikołaj Sienicki was elected Speaker. The Sejm divided while in debate. On December 12th 1575, Primate Jakub Uchański proclaimed Emperor Maximilian II king, whereas on December 14th 1575, noblemen gathered to elect a monarch chose Anna Jagiellon as their queen, selecting Voivode of Transylvania István Báthory as her husband and elected king. Post-Sejm Sejmiks confirmed the election of István as king.

See: Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 skreślone przez Świętosława z Borzejewic Orzelskiego, starostę radziejowskiego. Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, (The Eight Books of Interregnum, or the History of Poland from the Death of Sigismund Augustus in 1572 up until 1576, Penned by Starost of Radziejów Świętosław of Borzejewice Orzelski. Translated from a Manuscript from the Imperial Public Library and Enhanced with Footnotes and Biography by Włodzimierz Spasowicz), Petersburg 1856; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta (Noblemen’s Crown Assemblies during the Two First Interregna after the Death of Sigismund Augustus), Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne (Henrician Articles (1573-1576). Genesis-Validity-Application. A Historical-and-Legal Study), Warsaw 2012. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 2 part 1, prepared for print by S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warsaw 2005, pp. 338-349.