Drugi sejm w tym samym roku. Sejm walny w Parczowie. 1564.

O zwołaniu sejmu król Zygmunt August zadecydował jeszcze podczas sejmu w Warszawie w kwietniu 1564 r. w związku z potrzebą kontynuacji prac nad unią z Wielkim Księstwem Litewskim. Wybór Parczewa na miejsce obrad związany był z bliskością tego miasta w stosunku do Wielkiego Księstwa, który jednocześnie miał tradycję sejmowania w przeszłości. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w maju, zaś sejm rozpoczął obradować od 24 czerwca 1564 r. Marszałkiem izby poselskiej był Mikołaj Sienicki. Planowane przez króla prace nad unią spotkały się z oporem możnowładców litewskich, natomiast sporo czasu zajęły problemy religijne. Na sejmie w Parczewie król Zygmunt August zgodził się na przyjęcie uchwał Soboru Trydenckiego, które przedstawił mu przybyły do Parczowa nuncjusz papieski, Giovanni Commendone. Sejm zakończył obrady 12 sierpnia 1564 r.

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s.155-159.