Drugi sejm 1635 r. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1635 r.

Sejm, zapowiedziany na poprzednim sejmie wiosną tego samego roku, został zwołany w końcu sierpnia 1635 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1635 r. Sejm rozpoczął obrady 21 listopada 1635 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Mikołaja Łopackiego, podkomorzego zakroczymskiego. Podczas obrad sejmowych zajmowano się zatwierdzeniem pokoju zawartego ze Szwecja 12 września 1635 r. w Sztumskiej Wsi. Ograniczono liczbę wojska kwarcianego, jak tez nie zgodzono się na nałożenie proponowanych przez króla ceł na port pruskie, które miały być przeznaczone na budowę floty. Zajęto się sprawami skarbowymi oraz utworzono Trybunał Skarbowy Wileński. Sejm zakończył obrady 9 grudnia 1635 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1 1632-1636, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 468-493; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 292-297.