Drugi nadzwyczajny Sejm pacyfikacyjny w Warszawie. 1736.

Sejm został zwołany w kwietniu 1736 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w maju i czerwcu, zaś obrady podjęto 25 czerwca 1736 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Wacława Rzewuskiego, pisarza polnego koronnego. Zatwierdzono akty bezkrólewia wraz z paktami konwenta, uznając tym samym wybór króla Augusta III. Ogłoszono amnestię dla wszystkich uczestników wojny, z wyjątkiem tych, którzy używali pomocy obcych wojsk dla prywatnej zemsty i rabunku. Upoważniono króla do nadania lenna kurlandzkiego po wymarciu rodziny Kettlerow. Zajęto się sprawami skarbowymi i wojskowymi, rozdano również liczne wakanse, które umocniły obóz królewski. Sejm zakończył obrady 9 lipca 1736 r.

Zobacz: H. Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku. U początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, Kraków 2000; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s. s. 656-673.