Burzliwy sejm po rokoszu z 1537 r. Sejm w Krakowie. 1538-1539 r.

Sejm został zwołany w październiku 1538 r. na 30 listopada (dzień św. Andrzeja) do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się na przełomie października i listopada 1538 r. Choroba króla skłoniła go do przeniesienia sejmu do Krakowa. Z tego też powodu obrady sejmu rozpoczęły z opóźnieniem 19 grudnia 1538 r. W czasie burzliwych obrad poruszano trudne kwestie związane z oszacowaniem majątków, które było postulowane przez izbę poselską, co jednak spotykało się z widomym oporem senatu. Uchwalono jednak podatki, których wysokość miała być ustalana w województwach i przeprowadzana pod kontrolą szafarzy powoływanych przez sejmiki. Zgłoszono liczne postulaty, dotyczące weryfikacji przywilejów celnych i targowych, zamknięcia mennicy pruskiej, inkorporacji Litwy, Prus Królewskich, Oświęcimia i Zatora do Korony Polskiej, zakazu obsadzania urzędów miejskich przez cudzoziemców, dóbr ziemskich królowej Bony. Uwolniono z przysięgi zobowiązującej do stawienia się przed sądem królewskim na każde żądanie króla przywódców rokoszu z 1537 r. Mikołaja Taszyckiego i Marcina Zborowskiego. 26 stycznia 1539 r. uczestniczono w zaślubinach per procura królewny Izabeli z królem węgierskim Janem Zapolyą. Sejm zakończył obrady 20 lutego 1539 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 196-213.