Burzliwy sejm jesienny. Sejm walny w Piotrkowie. 1523 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I w drugiej połowie 1523 r., jako drugi sejm w tym samym roku. Sejmiki przedsejmowe odbyły się we wrześniu i w październiku 1523 r. Sejm rozpoczął obrady 24 października, kończąc je dopiero 17 grudnia 1523 r. Właściwe obrady rozpoczęły się po ok. 15 dniach z powodu licznych sporów między posłami a królem, ale także między posłami wielkopolskimi a małopolskimi. Obrady toczyły się wokół problemów związanych z egzekucją praw, obrona pastwa i ogólną reformą prawa, z której jako kodyfikacje prawa procesowego przyjęto Formula Processus, która jednak z braku początkowo zgody posłów wielkopolskich, obowiązywała wpierw jedynie w Małopolsce.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 387-389.