Amnestia, poszanowanie religii i dyscyplina żołnierska. Sejm warszawski 1609 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta III 27 września 1608 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się pod koniec 1608 r. Sejm obradował w dnia do 15 stycznia do 26 lutego 1609 r. Marszałkiem obrano Krzysztofa Wiesiołowskiego. Podczas obrad podejmowano sprawę pacyfikacji po rokoszu z lat 1606-1609 oraz sprawy wojny w Inflantach i z Moskwą. Na sejmie przyjęto liczne konstytucje. Uchwalono amnestię dla rokoszan, reformę prawa o wypowiedzeniu posłuszeństwa (articulis de non praestanda oboedientia), przepisy dotyczące religii greckiej, dyscypliny żołnierskiej (Artykuły wojenne hetmańskie).

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 379-408..W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009.